Stacks Image p213689_n2

OPĆINA CENTAR

Stacks Image 213748

  • Stacks Image 109573

    Caption Text

    Link
OPĆINA CENTAR jedna je od devet općina Kantona Sarajevo i ujedno urbani, administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, zdravstveni, trgovinsko-uslužni centar Grada.
Zauzima površinu od 33 km2 sa ukupnom dužinom granice od 43,3 km. Od toga su 16,7% naseljene površine. Oko 16 km zemljišta je u privatnom, a 17 km u državnom vlasništvu.
Općina Centar predstavlja izrazitu planinsku oblast sa 64,6% prostora koji se nalazi na iznad 700 m.n.v. 30,5% prostora pripada brdskom rejonu od 550-700 m.n.v, dok nizijskom rejonu pripada svega 4,5% teritorije.
U Kantonu Sarajevo graniči na istoku sa Općinom Stari Grad, na zapadu sa Općinama Novo Sarajevo i Vogošća, a na sjeveru jednim manjim djelom sa Općinom Ilijaš. Na jugu graniči sa Republikom Srpskom.
Iako jedna od manjih općina Kantona Sarajevo, prema popisu stanovništva iz 2005 godine, ovu općinu naseljava 70.294 stanovnika sa gustinom naseljenosti preko 2.130 stan/km2, što je čini jednom od gušće naseljenih općina Kantona. Od tog broja 46.840 je radno aktivno stanovništvo.

ULICE OPĆINE CENTAR